Privacy Policy SaniTest

Dit is de privacy Policy van sanitest.nl, een handelsnaam van vennootschap onder firma met gewone structuur detailhandel via postorder en internet voedingsmiddelen en drogisterijwaren. SaniTest is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 80681131 en is gevestigd aan Monseigneur L. Dobbelaarstraat 4 (4581DE) te Vogelwaarde. In dit document wordt uitgelegd hoe SaniTest omgaat met het verwerken van uw persoonsgegevens. Bij de verwerking van uw persoonsgegevens betracht SaniTest de grootst mogelijke zorgvuldigheid.

Verkrijging persoonsgegevens

Indien u gebruik maakt van de diensten van SaniTest, verstrekt u zelf een aantal persoonsgegevens aan SaniTest, of worden persoonsgegevens van u verkregen in het kader van de overeenkomst. Onder persoonsgegevens wordt verstaan alle gegevens die betrekking hebben op geĆÆdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.

Wat voor gegevens wij verzamelen

wij verzamelen de volgende gegevens die u ons verstrekt:

 • Contact- en NAW-gegevens;
 • BSN-nummer;
 • Nationaliteit;
 • Geslacht;
 • Uitslag test
 • Telefoonnummer;
 • Geboortedatum;
 • Medische gegevens;
 • IP-adres;
 • Betalingsgegevens;
 • Overige door u zelf verstrekte persoonsgegevens.

Doeleinden van de verwerking

De persoonsgegevens die door SaniTest verwerkt worden, hebben ten doel om:

 • Contact met u op te nemen om u te informeren over de door u afgenomen diensten en de uitvoering daarvan;
 • Het inplannen van een afspraak;
 • Het uitvoeren van onze diensten;
 • Verbeteren van de dienstverlening;
 • Het verrichten van betalingen;
 • Nakomen van wettelijke verplichtingen
 • Het doen van marketing en communicatie uitingen;
 • Verbeteren van de website door middel van het analyseren van bezoekersgedrag op de website;
 • Het versturen van nieuwsbrieven;
 • Gegevensuitwisseling met derden ten behoeve van de uitvoering van de dienstverlening.

Rechtsgronden voor de verwerking van uw persoonsgegevens

Het verwerken van persoonsgegevens is slechts mogelijk op grond van de hiernavolgende grondslagen: uitvoering overeenkomst, wettelijke verplichting, verkregen toestemming van de betrokkenen, en gerechtvaardigd belang.

Uw medische persoonsgegevens zullen alleen worden verwerkt, opgeslagen en bewaard op grond van uw uitdrukkelijke toestemming. Uw persoonsgegevens worden verwerkt omdat dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst tussen u en ons. Daarnaast kunnen persoonsgegevens worden verwerkt voor een ander gerechtvaardigd belang, zoals het verstrekken van informatie aan u over actualiteiten of wijzigingen in onzer dienstverlening.

Noodzaak verwerking

De verwerking van uw persoonsgegevens is noodzakelijk om de dienstverlening uit te kunnen voeren. De diensten die SaniTest biedt, kunnen zonder het verwerken van uw persoonsgegevens niet volledig uitgevoerd worden. Indien voor specifieke doeleinden met betrekking tot de persoonsgegevens uw expliciete toestemming is vereist, dient u hiervoor separaat toestemming te geven.

Bewaartermijn

SaniTest bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Cookies

SaniTest maakt gebruik van technische en functionele cookies om de website te optimaliseren. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door het bezoek aan een website worden meegestuurd om gebruikerservaringen van bezoekers efficiƫnter te maken. SaniTest mag, volgens de wet, cookies op uw apparaat opslaan als deze cookies strikt noodzakelijk zijn om de website te kunnen gebruiken. Voor andere soort cookies is uw toestemming nodig. Wij raden aan om de cookies te accepteren in verband met de gebruiksvriendelijkheid van de website. Bezoekers van de website hebben een check in mogelijkheid.

De cookies die SaniTest gebruikt zijn functionele cookies: deze cookies zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt. Deze cookies hebben geen gevolgen voor de persoonlijke levenssfeer zodat er geen toestemming gevraagd en verleend hoeft te worden. Met deze cookies wordt bijvoorbeeld uw browserinstellingen opgeslagen zodat onze website het beste bekeken kan worden, of dat de website bereikbaar blijft maar ook cookies die ervoor zorgen dat er geen andere cookies mogen worden geplaatst.

Uw rechten

Als betrokkene heeft u de volgende rechten:

 • Recht op inzage;
  Als betrokkene heeft u het recht om uitsluitsel te krijgen over het al dan niet verwerken van uw persoonsgegevens en, wanneer dat het geval is, om inzage te verkrijgen met betrekking tot de verwerking daarvan.
 • Recht op rectificatie;
  U heeft het recht om rectificatie en aanvulling van onjuiste gegevens te verkrijgen.
 • Recht op gegevenswissing;
  Zonder onredelijke vertraging dient een betrokkene wissing van hem betreffende persoonsgegevens te verkrijgen.
 • Recht op beperking van de verwerking;
  Als betrokkene heeft u het recht op beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens. Neem hiervoor contact op met HTS.
 • Recht op overdraagbaarheid van gegevens;
  Een betrokkene heeft het recht om de hem betreffende persoonsgegevens die hij verstrekt heeft aan HTS, in een gestructureerde, gangbare en machine-leesbare vorm te verkrijgen, en deze gegevens tevens aan HTS over te dragen zonder gehinderd te worden door de verwerkingsverantwoordelijke aan wie ze verstrekt waren.
 • Recht van bezwaar;
  De betrokkene heeft te allen tijde het recht om vanwege met zijn specifieke situatie verband houdende redenen bezwaar te maken tegen de verwerking van hem betreffende persoonsgegevens met inbegrip van profilering op basis van die bepalingen. HTS staakt de verwerking van de persoonsgegevens tenzij er sprake is van dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking die zwaarder wegen dan de belangen, vrijheden en rechten van betrokkene die verband houden met de uitoefening van, instelling of onderbouwing van een rechtsvordering.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Wij zijn te bereiken via, tel: 010 – 258 5137. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. Het staat u verder altijd vrij een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens; dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacywetgeving.

Wijzigingen

Dit privacy statement kan worden gewijzigd. Deze wijzigingen worden bekend gemaakt op de website www.sanitest.nl. SaniTest kan uw persoonsgegevens verwerken voor nieuwe doeleinden die nog niet staan vermeld in deze privacy policy. In dat geval zullen wij contact met u opnemen alvorens uw gegevens te gebruiken voor deze nieuwe doeleinden, om u op de hoogte te stellen van de wijzigingen aan ons reglement voor de bescherming van uw persoonlijke gegevens en om u de kans te bieden uw deelname te weigeren.